Bakers Architecten B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bakers Architecten B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Bakers Architecten B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft, dan horen wij dat graag. Onze contactgegevens staan onderaan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers of leveranciers

Persoonsgegevens van opdrachtgevers of leveranciers worden door Bakers Architecten B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): administratieve doeleinden communicatie over de opdracht en het uitvoeren van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bakers Architecten B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam (N), adres (A), woonplaats (W), telefoon (T), e-mailadres (E) en geslacht (M/V). Uw persoonsgegevens worden door Bakers Architecten B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Bakers Architecten B.V. verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de inschrijving voor de nieuwsbrief. Voor de bovenstaande doelstelling kan Bakers Architecten B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam en e-mailadres. Uw persoonsgegevens worden door Bakers Architecten B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Bakers Architecten B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bakers Architecten B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen: NAWTE Uw persoonsgegevens worden door Bakers Architecten B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Bakers Architecten B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Bakers Architecten B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Bakers Architecten B.V.
Lange Nieuwstraat 109
3512 PG Utrecht
info@bakersarchitecten.nl